ഫിൽറ്റർ

ആകെ 26 ടാറ്റയുടെ ചെറുകിട വാണിജ്യ വാഹനങ്ങൾ കണ്ടെത്തി

Ace EV 1000

₹11,27,305

പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

 • ശക്തി
  27 kW @ 2000 rpm
 • ജി.വി.എം
  2120

Ace CNG 2.0

₹6,45,248

പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

 • എഞ്ചിൻ
  694cc Bi-Fuel (CNG + Petrol) (275 MPFI BI-FUEL04)
 • ശക്തി
  Petrol: 30 Ps ( 22 kW ) @ 4000 RPM; CNG : 25 Ps ( 18.3 kW ) @ 4000 rpm
 • ജി.വി.എം
  1630
 • ഇന്ധന ടാങ്ക്
  CNG : 70L (12 KG) + PETROL 5L

Tata Intra V50 LNT

പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

 • ശക്തി
  59.5 KW @ 4000 RPM (80HP)
 • ജി.വി.എം
  2930 Kg
 • ഇന്ധന ടാങ്ക്
  35 L

Ace Diesel

₹6,11,947

പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

 • എഞ്ചിൻ
  702 cc
 • ശക്തി
  POWER Mode - 14.7 kW@ 3 600 r/min CITY Mode -13.2 kW @ 3 600 r/min
 • ജി.വി.എം
  27 % (Power Mode)
 • ഇന്ധന ടാങ്ക്
  30 L

Tata Ace HT+

₹6,97,947

പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

 • എഞ്ചിൻ
  798 cc
 • ശക്തി
  26.0 kw @3750 rpm
 • ജി.വി.എം
  1950 kgs
 • ഇന്ധന ടാങ്ക്
  30 LTRS

Tata Intra V70

പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

 • ശക്തി
  59.5 KW @ 4000 RPM (80HP)
 • ജി.വി.എം
  3210 Kg
 • ഇന്ധന ടാങ്ക്
  35 L

Tata Intra V20 Gold

പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

 • എഞ്ചിൻ
  1199 CC DI engine
 • ശക്തി
  Petrol: 43 kW @ 4000 RPM  CNG : 39 kW @ 4000 RPM 
 • ജി.വി.എം
  2550 Kg
 • ഇന്ധന ടാങ്ക്
  "Petrol Fuel Tank - 35L / 5L CNG Cylinder - 110 L(45L+35L and 30L) "

TATA ACE EV

പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

 • എഞ്ചിൻ
  21.3 kWh
 • ശക്തി
  27 kW
 • ജി.വി.എം
  1840
 • ഇന്ധന ടാങ്ക്
  21.3 kWh

Tata Yodha Ex Crew Cab

₹9,99,248

പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

 • ശക്തി
  73.6 kW @ 3750 r/min
 • ജി.വി.എം
  2990

Tata Yodha Ex Single Cab

₹9,60,248

പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

 • ശക്തി
  73.6 kW @ 3750 r/min
 • ജി.വി.എം
  2990

Tata Intra V20

₹8,15,249

പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

 • എഞ്ചിൻ
  1199 cc
 • ശക്തി
  Petrol: 43 Kw @ 4000 rpm (58.4 HP) CNG : 39 Kw @ 4000 rpm (53.0 HP)"
 • ജി.വി.എം
  2265
 • ഇന്ധന ടാങ്ക്
  35/5 Litres CNG Cylinder Capacity- 80 L(45L+35L)

വിംഗർ ചരക്ക്

₹13,29,722

പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

 • ശക്തി
  73.5 kW @ 3750 r/min
 • ജി.വി.എം
  3490

Tata യോദ്ധ ക്രൂ ക്യാബ്

₹9,51,937

പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

 • എഞ്ചിൻ
  73.6 kW @ 3750 r/min
 • ജി.വി.എം
  2990
 • ഇന്ധന ടാങ്ക്
  45 ലിറ്റർ

Tata യോദ്ധ ക്രൂ ക്യാബ് 4x2

₹9,51,937

പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

 • എഞ്ചിൻ
  2179 cc
 • ശക്തി
  73.6 kW @ 3750 r/min
 • ജി.വി.എം
  2990
 • ഇന്ധന ടാങ്ക്
  45 ലിറ്റർ

Tata യോദ്ധ ക്രൂ ക്യാബ് 4x4

₹10,71,252

പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

 • എഞ്ചിൻ
  2179 cc
 • ശക്തി
  73.6 kW @ 3750 r/min
 • ജി.വി.എം
  2990
 • ഇന്ധന ടാങ്ക്
  45 ലിറ്റർ

Tata യോദ്ധ സിംഗിൾ ക്യാബ് 4x4

₹10,24,432

പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

 • എഞ്ചിൻ
  73.6 kW @ 3750 r/min
 • ജി.വി.എം
  2990
 • ഇന്ധന ടാങ്ക്
  45 ലിറ്റർ

Tata യോദ്ധ 1200

₹9,50,925

പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

 • എഞ്ചിൻ
  73.6 kW @ 3750 r/min
 • ജി.വി.എം
  2950
 • ഇന്ധന ടാങ്ക്
  45 ലിറ്റർ

Tata യോദ്ധ 1700

₹9,54,850

പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

 • എഞ്ചിൻ
  73.6 kW @ 3750 r/min
 • ജി.വി.എം
  3490
 • ഇന്ധന ടാങ്ക്
  45 ലിറ്റർ

Tata യോദ്ധ 2.0

₹9,99,921

പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

 • എഞ്ചിൻ
  73.6 kW @ 3750 r/min
 • ജി.വി.എം
  3840
 • ഇന്ധന ടാങ്ക്
  45 ലിറ്റർ

Tata ഇൻട്ര V50

₹8,90,393

പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

 • എഞ്ചിൻ
  1496 cc DI എഞ്ചിൻ
 • ശക്തി
  പരമാവധി എഞ്ചിൻ ഔട്ട്പുട്ട് 59 KW @ 4000 RPM
 • ജി.വി.എം
  2940
 • ഇന്ധന ടാങ്ക്
  35 ലിറ്റർ

Tata ഇൻട്ര V30

₹8,10,694

പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

 • എഞ്ചിൻ
  1496 cc DI എഞ്ചിൻ
 • ശക്തി
  52 kW @ 4000 r/min
 • ജി.വി.എം
  2565
 • ഇന്ധന ടാങ്ക്
  35 ലിറ്റർ

Tata ഇൻട്ര V10

₹7,27,562

പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

 • എഞ്ചിൻ
  798 cc DI എഞ്ചിൻ
 • ശക്തി
  33 kW @ 3750 r/min
 • ജി.വി.എം
  2120
 • ഇന്ധന ടാങ്ക്
  35 ലിറ്റർ

Tata എസിഇ ഗോൾഡ് പെട്രോൾ

₹5,00,761

പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

 • എഞ്ചിൻ
  694
 • ശക്തി
  22 Kw (30 PS) @ 4000 rpm
 • ജി.വി.എം
  1615
 • ഇന്ധന ടാങ്ക്
  26 ലിറ്റർ

Tata എസിഇ ഗോൾഡ് ഡീസൽ പ്ലസ്

₹6,51,561

പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

 • എഞ്ചിൻ
  700CC
 • ശക്തി
  14.7 kW (20 hp) @ 3600 rpm
 • ജി.വി.എം
  1675
 • ഇന്ധന ടാങ്ക്
  30 ലിറ്റർ

Tata എയ്‌സ് ഗോൾഡ് CNG

₹6,58,171

പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

 • എഞ്ചിൻ
  2 സിലിണ്ടർ 694CC
 • ശക്തി
  19.40kW (26HP) @ 4000 RPM
 • ജി.വി.എം
  1630
 • ഇന്ധന ടാങ്ക്
  70L (2 X 35L) | 12KG (2 X 6 Kg)

Tata എയ്‌സ് ഗോൾഡ് CNG പ്ലസ്

₹7,02,276

പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

 • എഞ്ചിൻ
  2 സിലിണ്ടർ 694CC
 • ശക്തി
  19.40kW (26HP) @ 4000 RPM
 • ജി.വി.എം
  1630
 • ഇന്ധന ടാങ്ക്
  105L (3 X 35L) | 18 KG (3 X 6 Kg)