வடிகட்டி

மொத்தம் 30 டாடா சிறிய வணிக வாகனங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன

Tata Yodha Ex Crew Cab

₹9,99,248

முக்கிய விவரக்குறிப்புகள்

 • சக்தி
  73.6 kW @ 3750 r/min
 • GVM
  2990

Tata Yodha Ex Crew Cab

₹9,99,248

முக்கிய விவரக்குறிப்புகள்

 • சக்தி
  73.6 kW @ 3750 r/min
 • GVM
  2990

Tata Yodha Ex Single Cab

₹9,60,248

முக்கிய விவரக்குறிப்புகள்

 • சக்தி
  73.6 kW @ 3750 r/min
 • GVM
  2990

Tata Yodha Ex Single Cab

₹9,60,248

முக்கிய விவரக்குறிப்புகள்

 • சக்தி
  73.6 kW @ 3750 r/min
 • GVM
  2990

Tata Intra V20

₹8,15,249

முக்கிய விவரக்குறிப்புகள்

 • இயந்திரம்
  1199 cc
 • சக்தி
  Petrol: 43 Kw @ 4000 rpm (58.4 HP) CNG : 39 Kw @ 4000 rpm (53.0 HP)"
 • GVM
  2265
 • எரிபொருள் டாங்க்
  35/5 Litres CNG Cylinder Capacity- 80 L(45L+35L)

Tata Intra V20

₹8,15,249

முக்கிய விவரக்குறிப்புகள்

 • இயந்திரம்
  1199 cc
 • சக்தி
  Petrol: 43 Kw @ 4000 rpm (58.4 HP) CNG : 39 Kw @ 4000 rpm (53.0 HP)"
 • GVM
  2265
 • எரிபொருள் டாங்க்
  35/5 Litres CNG Cylinder Capacity- 80 L(45L+35L)

Tata Intra V20

₹8,15,249

முக்கிய விவரக்குறிப்புகள்

 • இயந்திரம்
  1199 cc
 • சக்தி
  Petrol: 43 Kw @ 4000 rpm (58.4 HP) CNG : 39 Kw @ 4000 rpm (53.0 HP)"
 • GVM
  2265
 • எரிபொருள் டாங்க்
  35/5 Litres CNG Cylinder Capacity- 80 L(45L+35L)

Tata Intra V20

₹8,15,249

முக்கிய விவரக்குறிப்புகள்

 • இயந்திரம்
  1199 cc
 • சக்தி
  Petrol: 43 Kw @ 4000 rpm (58.4 HP) CNG : 39 Kw @ 4000 rpm (53.0 HP)"
 • GVM
  2265
 • எரிபொருள் டாங்க்
  35/5 Litres CNG Cylinder Capacity- 80 L(45L+35L)

Tata Intra V20

₹8,15,249

முக்கிய விவரக்குறிப்புகள்

 • இயந்திரம்
  1199 cc
 • சக்தி
  Petrol: 43 Kw @ 4000 rpm (58.4 HP) CNG : 39 Kw @ 4000 rpm (53.0 HP)"
 • GVM
  2265
 • எரிபொருள் டாங்க்
  35/5 Litres CNG Cylinder Capacity- 80 L(45L+35L)

Tata யோதா பணியாளர் கேப் 4x2

₹9,51,937

முக்கிய விவரக்குறிப்புகள்

 • இயந்திரம்
  2179 cc
 • சக்தி
  73.6 kW @ 3750 r/min
 • GVM
  2990
 • எரிபொருள் டாங்க்
  45 லிட்டர்கள்

Tata யோதா பணியாளர் கேப் 4x2

₹9,51,937

முக்கிய விவரக்குறிப்புகள்

 • இயந்திரம்
  2179 cc
 • சக்தி
  73.6 kW @ 3750 r/min
 • GVM
  2990
 • எரிபொருள் டாங்க்
  45 லிட்டர்கள்

Tata யோதா ஒற்றை கேப் 4x4

₹10,24,432

முக்கிய விவரக்குறிப்புகள்

 • இயந்திரம்
  73.6 kW @ 3750 r/min
 • GVM
  2990
 • எரிபொருள் டாங்க்
  45 லிட்டர்கள்

Tata யோதா ஒற்றை கேப் 4x4

₹10,24,432

முக்கிய விவரக்குறிப்புகள்

 • இயந்திரம்
  73.6 kW @ 3750 r/min
 • GVM
  2990
 • எரிபொருள் டாங்க்
  45 லிட்டர்கள்

Tata யோதா 1200

₹9,50,925

முக்கிய விவரக்குறிப்புகள்

 • இயந்திரம்
  73.6 kW @ 3750 r/min
 • GVM
  2950
 • எரிபொருள் டாங்க்
  45லிட்டர்கள்

Tata யோதா 1200

₹9,50,925

முக்கிய விவரக்குறிப்புகள்

 • இயந்திரம்
  73.6 kW @ 3750 r/min
 • GVM
  2950
 • எரிபொருள் டாங்க்
  45லிட்டர்கள்

Tata யோதா 1200

₹9,50,925

முக்கிய விவரக்குறிப்புகள்

 • இயந்திரம்
  73.6 kW @ 3750 r/min
 • GVM
  2950
 • எரிபொருள் டாங்க்
  45லிட்டர்கள்

Tata இன்ட்ரா V50

₹8,90,393

முக்கிய விவரக்குறிப்புகள்

 • இயந்திரம்
  1496 cc DI எஞ்சின்
 • சக்தி
  59.5 kW @4000 r/min (80 HP)
 • GVM
  2940
 • எரிபொருள் டாங்க்
  35 லிட்டர்கள்

Tata இன்ட்ரா V50

₹8,90,393

முக்கிய விவரக்குறிப்புகள்

 • இயந்திரம்
  1496 cc DI எஞ்சின்
 • சக்தி
  59.5 kW @4000 r/min (80 HP)
 • GVM
  2940
 • எரிபொருள் டாங்க்
  35 லிட்டர்கள்

Tata இன்ட்ரா V50

₹8,90,393

முக்கிய விவரக்குறிப்புகள்

 • இயந்திரம்
  1496 cc DI எஞ்சின்
 • சக்தி
  59.5 kW @4000 r/min (80 HP)
 • GVM
  2940
 • எரிபொருள் டாங்க்
  35 லிட்டர்கள்

Tata இன்ட்ரா V50

₹8,90,393

முக்கிய விவரக்குறிப்புகள்

 • இயந்திரம்
  1496 cc DI எஞ்சின்
 • சக்தி
  59.5 kW @4000 r/min (80 HP)
 • GVM
  2940
 • எரிபொருள் டாங்க்
  35 லிட்டர்கள்

TATA இன்ட்ரா V30

₹8,10,695

முக்கிய விவரக்குறிப்புகள்

 • இயந்திரம்
  1496 cc DI எஞ்சின்
 • சக்தி
  52 kW @ 4000 r/min
 • GVM
  2565
 • எரிபொருள் டாங்க்
  35 லிட்டர்கள்

TATA இன்ட்ரா V30

₹8,10,695

முக்கிய விவரக்குறிப்புகள்

 • இயந்திரம்
  1496 cc DI எஞ்சின்
 • சக்தி
  52 kW @ 4000 r/min
 • GVM
  2565
 • எரிபொருள் டாங்க்
  35 லிட்டர்கள்

TATA இன்ட்ரா V30

₹8,10,695

முக்கிய விவரக்குறிப்புகள்

 • இயந்திரம்
  1496 cc DI எஞ்சின்
 • சக்தி
  52 kW @ 4000 r/min
 • GVM
  2565
 • எரிபொருள் டாங்க்
  35 லிட்டர்கள்

Tata இன்ட்ரா V10

₹7,27,562

முக்கிய விவரக்குறிப்புகள்

 • இயந்திரம்
  798 cc
 • சக்தி
  33 kW @ 3750 r/min
 • GVM
  2120
 • எரிபொருள் டாங்க்
  35 லிட்டர்கள்

Tata இன்ட்ரா V10

₹7,27,562

முக்கிய விவரக்குறிப்புகள்

 • இயந்திரம்
  798 cc
 • சக்தி
  33 kW @ 3750 r/min
 • GVM
  2120
 • எரிபொருள் டாங்க்
  35 லிட்டர்கள்

Tata ஏஸ் கோல்ட் பெட்ரோல்

₹5,00,761

முக்கிய விவரக்குறிப்புகள்

 • இயந்திரம்
  694
 • சக்தி
  22 Kw (30 PS) @ 4000 rpm
 • GVM
  1615
 • எரிபொருள் டாங்க்
  26 லிட்டர்கள்

Tata ஏஸ் கோல்ட் பெட்ரோல்

₹5,00,761

முக்கிய விவரக்குறிப்புகள்

 • இயந்திரம்
  694
 • சக்தி
  22 Kw (30 PS) @ 4000 rpm
 • GVM
  1615
 • எரிபொருள் டாங்க்
  26 லிட்டர்கள்

Tata ஏஸ் கோல்ட் பெட்ரோல்

₹5,00,761

முக்கிய விவரக்குறிப்புகள்

 • இயந்திரம்
  694
 • சக்தி
  22 Kw (30 PS) @ 4000 rpm
 • GVM
  1615
 • எரிபொருள் டாங்க்
  26 லிட்டர்கள்

Tata ஏஸ் கோல்டு CNG

₹6,15,036

முக்கிய விவரக்குறிப்புகள்

 • இயந்திரம்
  2 சிலிண்டர் 694CC
 • சக்தி
  19.40kW (26HP) @ 4000 RPM
 • GVM
  1630
 • எரிபொருள் டாங்க்
  70L (2 X 35L) | 12KG (2 X 6 Kg)

Tata ஏஸ் கோல்டு CNG பிளஸ்

₹6,59,780

முக்கிய விவரக்குறிப்புகள்

 • இயந்திரம்
  2 சிலிண்டர் 694 CC
 • சக்தி
  19.40kW (26HP) @ 4000 RPM
 • GVM
  1630
 • எரிபொருள் டாங்க்
  105L (3 X 35L) | 18 KG (3 X 6 Kg)