ഫിൽറ്റർ

ആകെ 7 ടാറ്റയുടെ ചെറുകിട വാണിജ്യ വാഹനങ്ങൾ കണ്ടെത്തി

Ace EV 1000

₹11,27,305

പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

 • ശക്തി
  27 kW @ 2000 rpm
 • ജി.വി.എം
  2120

Ace Diesel

₹6,11,947

പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

 • എഞ്ചിൻ
  702 cc
 • ശക്തി
  POWER Mode - 14.7 kW@ 3 600 r/min CITY Mode -13.2 kW @ 3 600 r/min
 • ജി.വി.എം
  27 % (Power Mode)
 • ഇന്ധന ടാങ്ക്
  30 L

Tata Ace HT+

₹6,97,947

പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

 • എഞ്ചിൻ
  798 cc
 • ശക്തി
  26.0 kw @3750 rpm
 • ജി.വി.എം
  1950 kgs
 • ഇന്ധന ടാങ്ക്
  30 LTRS

Tata യോദ്ധ 1700

₹9,54,850

പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

 • എഞ്ചിൻ
  73.6 kW @ 3750 r/min
 • ജി.വി.എം
  3490
 • ഇന്ധന ടാങ്ക്
  45 ലിറ്റർ

Tata യോദ്ധ 2.0

₹9,99,921

പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

 • എഞ്ചിൻ
  73.6 kW @ 3750 r/min
 • ജി.വി.എം
  3840
 • ഇന്ധന ടാങ്ക്
  45 ലിറ്റർ

Tata എസിഇ ഗോൾഡ് പെട്രോൾ

₹5,00,761

പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

 • എഞ്ചിൻ
  694
 • ശക്തി
  22 Kw (30 PS) @ 4000 rpm
 • ജി.വി.എം
  1615
 • ഇന്ധന ടാങ്ക്
  26 ലിറ്റർ

Tata എസിഇ ഗോൾഡ് ഡീസൽ പ്ലസ്

₹6,51,561

പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

 • എഞ്ചിൻ
  700CC
 • ശക്തി
  14.7 kW (20 hp) @ 3600 rpm
 • ജി.വി.എം
  1675
 • ഇന്ധന ടാങ്ക്
  30 ലിറ്റർ