ફિલ્ટર

કુલ 6 ટાટાના નાના કોમર્શિયલ વાહનો મળી આવ્યા

Ace Diesel

મુખ્ય વિશિષ્ટતાઓ

 • એન્જીન
  702 cc
 • પાવર
  POWER Mode - 14.7 kW@ 3 600 r/min CITY Mode -13.2 kW @ 3 600 r/min
 • જીવીએમ
  27 % (Power Mode)
 • ઈંધણ ટાંકીની
  30 L

Tata Ace HT+

મુખ્ય વિશિષ્ટતાઓ

 • એન્જીન
  798 cc
 • પાવર
  26.0 kw @3750 rpm
 • જીવીએમ
  1950 kgs
 • ઈંધણ ટાંકીની
  30 LTRS

Tata યોધા 1700

₹9,54,850

મુખ્ય વિશિષ્ટતાઓ

 • એન્જીન
  73.6 kW @ 3750 r/min
 • જીવીએમ
  3490
 • ઈંધણ ટાંકીની
  45 લિટર

Tata યોધા 2.0

₹9,99,921

મુખ્ય વિશિષ્ટતાઓ

 • એન્જીન
  73.6 kW @ 3750 r/min
 • જીવીએમ
  3840
 • ઈંધણ ટાંકીની
  45 લિટર

Tata એસ ગોલ્ડ પેટ્રોલ

₹5,00,761

મુખ્ય વિશિષ્ટતાઓ

 • એન્જીન
  694
 • પાવર
  22 કિ.વો. 4000 આરપીએમના દરે
 • જીવીએમ
  1615 કિ.ગ્રા
 • ઈંધણ ટાંકીની
  26 લી.

Tata એસ ગોલ્ડ ડીઝલ પ્લસ

₹6,02,519

મુખ્ય વિશિષ્ટતાઓ

 • એન્જીન
  700CC
 • પાવર
  14.7 kW (20 hp) @ 3600 rpm
 • જીવીએમ
  1675
 • ઈંધણ ટાંકીની
  30 લી.